وقتی امتحانم را دادم و دیروز هم مادرم دفاع فوق شون را انجام دادند، گفتم تا ١٠ بهمن علاف خواهم بود. امروز دیدم که با صد رحمت به دوران امتحانات. آقای آقایی که می گه بیا ستاد ١٠ سالگرد بنیاد(اخه خیلی هم مهم است این بنیاد که همش کاغذ بازی است) که البته هیچ اجباری نیست ولی باید برم. بعد هم رباتیک است که افضل پدر ما را در آورده(خدا خیرش بده و گر نه من که کار نمی کردم البته بماند که الان هم در حال در رفتنم) و در نهایت بابام که می گه بیا کارخانه(این یکی را که دیگه عمرا). تازه من کلی کتاب دارم که بید بخوانم و ....

اقا من نمی شه امتحان بدهم؟