امروز تولد سعید بود. من و امیر و سعید  از ساعت 3 تا 10 بیرون بودیم. کلی خندیدیم. عکس ها و فیلم تولدش هست.

در به در را بردیم خانگستر پیاده کردیم. خیلی حال داد.

البته من خیلی نامردمعینک

لینک دانلود