نمی خوام ادای نامه در بیارم. فقط می خوام از یه فرد تشکر کنم. کسی که بیش از یک ساله ما همراهشوم. میرحسین موسوی. نمی خوام بگم روز های اول تردید بود و این روزها حس یک مرید را دارم و داشتم.

نمی خوام تشکر کنم چون فهمیده ای، تشکر کنم که از اعتماد مردم کیسه ندوخت. با اعتماد مردم وارد مذاکره نشد برای خودش. سران فتنه شد، ولی مردم را تنها نگذاشت.

بلکه می خوام تشکر کنم چون احساس ما را درک ی کنی. وقتی دلمون می گیره بیانیه می دی. وقتی سوال داریم جواب می دی. وقتی می ترسیم، غیرت نشان می دهی. بدون اینکه بهت بگیم، سر موقع فریادت را می زنی.

مرسی برای بیانیه علیه صهیونیست ها.

مرسی