امروز در مراسم فوت حضرت امام اتفاقی افتاد که شاید بی سابقه بود ولی تعجب بر انگیز نبود. شعار علیه سید حسن خمینی را می توان به ٣-۴ سال پیش برگرداند. زمانی که بحث هایی برعلیه یادگار امام مطرح شد مبنی بر این که کم کاری می کند و در جهت انقلاب امام را نمی شناساند. این فضا تا بعد از انتخابات ادامه داشت که اصولا با بی خیالی بیت امام موجه می شد. تا انجا که در ١۶ آذر در دانشگاه تهران به گفته حامیان دولت، عکس امام آتش زده شد و با برخورد سیدحسن روبرو شد. این برخورد ها با مستند شاخص به اوج رسید و اعتراضات زیاد شد. از آن طرف حامیان دولت خواستار اخراج سید حسن از تولیت حرم امام شدند. امروز هم که خوب دیدیم.

حامیان دولت به یک نکته توجه نمی کنند و این است که سید حسن خمینی در حال حاظر به عنوان تولیت حرم است و شاید نمی تواند و نمی خواهد وارد کار سیاسی شود در حالی که پتانسیل آن را دارد. در صورتی که سید حسن خمینی از جایگاه فعلی بیرون رانده شود، او یک رقیب قوی روبرو اصول گرایان تندرو است. کسی که نام خمینی دارد و یادآور امام است. کسی که نمی شود رد صلاحیت کرد و می تواند به اردوگاه خسته اصلاح طلبان جانی تازه دمد.

برای من فرقی نمی کند. جایگاه سید حسن خمینی والا هست ولی طرف مقابل ایا اگاهی دارد سیدحسن رقیبی بلقوه است و با حرکات اینان دراد بلفعل می شود