از تمام مجلسی ها طلب بخشش می کنم. به هر حال اون ها هم تحت فشار هستند.

کولا خاک بر سر ها را بی خیال

در مورد قانونی بودن تجمع، انجمن مستقل ادعا دارد که تجنع مجوز دار بوده.

کللا بخشید، مطلب تند بود.

پاکش نمی کنم ولی معذرت می خواهم